W związku z wystąpieniem istotnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu wszczęcia postępowania unieważnia się zapytanie ofertowe z dnia 26.04.2016 r. dotyczące
wykonania kompleksowej usługi - opracowanie wniosków aplikacyjnych - dla przedsięwzięcia: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szumowo"
Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową lub pocztą.
Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia. 

Wójt Gminy Szumowo

Jarosław Cukierman

Informacja o dofinansowaniu zadania przez WFOŚiGWGmina Szumowo  informuje o realizacji zadania pod nazwą "Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumowie w sprzęt ratownictwa wodnego". Umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku została podpisana w dniu 12.04.2016 r.  W wyniku realizacji zadania planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego w postaci wyposażenia OSP w Szumowie w sprzęt specjalistyczny, oraz efektu ekologicznego w postaci zapobiegania oraz likwidacji zagrożeń występujących na terenie gminy. Planowany koszt  zadania wynosi 50.915,00 zł, wielkość dotacji - do kwoty 25.000,00 zł.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku udziela dofinansowania działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 t.j. z późn. zm.).

Urząd Gminy Szumowo ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo, woj. podlaskie
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawy, usługi lub roboty budowlane poniżej wartości 30 000 euro

1. Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie kompleksowej usługi – opracowanie wniosków aplikacyjnych - dla przedsięwzięcia:

"Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szumowo”.

Treść zapytania ofertowego dostępna jest w poniższym odnośniku:

Zapytanie ofertowe