Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Uprzejmie informuję, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w nawiązaniu do § 5 ust.5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz.187, z późn. zm.) zwrócił się z prośbą o przekazanie poniższej informacji komisjom szacującym szkody w uprawach wyrządzone suszą:
 

1. W pkt 8 załącznika Nr 2 Porozumienia ustanawiającego światową organizację handlu określono, że płatności w związku z pomocą z tytułu klęsk żywiołowych lub zjawisk o podobnych skutkach mogą być wypłacane gdy:

  • Władze oficjalnie uznają wystąpienie klęski żywiołowej,
  • Straty w produkcji przekroczą 30% średniej produkcji w okresie 3 ostatnich lat lub średniej z trzech lat wybranych z ostatnich pięciu lat po odliczeniu wartości najwyższej i najniższej.
2. W pkt 5 w art. 25 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (D. Urz. L 193/1) określono, ze wysokość szkody poniesionej w wyniku niekorzystnego zjawiska klimatycznego porównywalnego do klęski żywiołowej powinna być oszacowana przez organ publiczny, niezależnego rzeczoznawcę uznanego przez organ publiczny lub zakład ubezpieczeń.
Straty mogą obejmować utratę dochodów lub straty materialne.
Utratę dochodów oblicza się od iloczynu ilości produktów rolnych wyprodukowanych w roku klęski żywiołowej lub niekorzystnego zjawiska klimatycznego i średniej ceny sprzedaży uzyskanej w danym roku iloczynu średniej rocznej ilości produktów rolnych wyprodukowanych w okresie trzech lat przed wystąpieniem niekorzystnego
zjawiska klimatycznego lub średniej z trzech lat opartej na okresie pięciu lat przed wystąpieniem niekorzystnego zjawiska klimatycznego, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej i uzyskanej średniej ceny sprzedaży. Kwota utraty dochodu może zostać zwiększona o inne koszty poniesione przez beneficjenta z powodu niekorzystnego zjawiska klimatycznego porównywalnego do klęski żywiołowej lub zmniejszona o wszelkie koszty nieponiesione ze względu na to zjawisko.
Straty materialne dotyczą strat w środkach trwałych.
 
3. W protokółach z szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w tabeli 1 w kolumnie 11 przy określaniu kosztów poniesionych z powodu niezebrania plonów w wyniku szkód łącznie należy również uwzględnić koszty zakupu pasz dla zwierząt w związku ze stratami w uprawach które miały być przeznaczone na paszę dla zwierząt.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o pilne przekazanie tej informacji komisjom szacującym szkody.