Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

W dniu 11 września 2015 roku (piątek) o godzinie 9°° odbędzie się X sesja Rady Gminy Szumowo. Rada obradować będzie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przedstawienie informacja na temat funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Zambrowie.
5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.
6. Przedstawienie informacji na temat prac komisji ds. szacowania strat w rolnictwie spowodowanych długotrwałą suszą.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian budżetu gminy na 2015 rok;
2) zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Szumowo na lata 2015-2018;
3) powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019;
4) wyrażenia zgody na zakup nieruchomości na cele publiczne;
5) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Zambrowskiemu.

9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.