Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Uprzejmie informuję, że dniu 9 września 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1346 zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015, poz. 1346), w którym w § 13 c określone zostały zasady udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 września br.
Producenci rolni mogą od dnia 11 września do 30 września 2015 r. składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji.

Warunkiem uzyskania pomocy jest dołączenie do wniosku kopii protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę. Na kopiach protokołów dołączanych do wniosku o udzielenie pomocy, o której mowa w § 13 c ww. rozporządzenia, nie jest wymagana adnotacja wojewody potwierdzająca wystąpienie szkód spowodowanych przez suszę.
Jednocześnie uprzejmie przypominam, że producenci rolni, którzy będą ubiegać się o kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, do składanego w banku wniosku o udzielenie kredytu bankowego są obowiązani dołączyć protokół oszacowania szkód z adnotacja wojewody na tym protokole potwierdzająca wystąpienie szkody.