Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Uprzejmie zawiadamiam, że XII sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 roku (piątek) o godzinie 9°° w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) obniżenia średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających IV kwartał 2015 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 2016;
2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
3) określenia stawek podatku od środków transportowych;
4) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
5) stawek opłaty targowej;
6) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szumowo;
7) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
8) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szumowo;
9) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę;
10) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności przyznawanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020;
11) określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych;
12) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania;
13) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Szumowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
14) programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2016.

6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Szymańska