Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Uprzejmie zawiadamiam, że XIII sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 16 grudnia 2015 roku (środa) o godzinie 10°° w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Szumowo w 2015 roku.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian budżetu gminy na 2015 rok;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szumowo na lata 2015-2018;
3) wystąpienia Gminy Szumowo ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu;
4) uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2016 rok;
5) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok;
6) zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów na 2016 rok;
7) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szumowo na lata 2015-2020;
8) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Szumowo na 2016 rok;
9) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szumowo na 2016 rok;
10) o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szumowo;
11) przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Szumowo”;
12) przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szumowo na lata 2015 - 2020;
13) nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie.

7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Elżbieta Szymańska