Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Uprzejmie zawiadamiam, że XX sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 30 września 2016 roku (piątek) o godzinie 10°° w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian budżetu gminy na 2016 rok;
2) wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Szumowo;
3) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie stawek opłaty targowej;
4) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szumowo;
5) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Szumowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
6) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz zasad ich wydzierżawiania lub najmu;
7) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Zambrowskiemu.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Elibieta Szymańska