Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Uprzejmie zawiadamiam, że XXII sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 25 listopada 2016 roku (piątek) o godzinie 9°° w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:
1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
2) określenia stawek podatku od środków transportowych;
3) obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających IV kwartał 2016 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 2017;
4) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Zaręby Jartuzy;
5) programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2017;
6) przedłużenia obowiązywania taryfy na zbiorcze zaopatrzenie w wodę.

7. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
Elżbieta Szymańska