Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Poniżej ogłoszenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 3/2016

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama na Podlasie

Cel ogólny II. Zrównoważona i efektywna gospodarka lokalna obszaru LGD

Cel szczegółowy 2.1. Wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa na terenie LGD

Przedsięwzięcie 2.1.1. Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD

na operacje z zakresu  podejmowanie działalności gospodarczej

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I. Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski: 05 grudnia 2016 r od godz. 07.30

Termin, do którego można składać wnioski: 19 grudnia 2016 r do godz. 15.00

II. Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”

Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie (budynek Urzędu Miasta, II piętro, pokój nr 21 lub 22)

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek wraz załącznikami składa się w 2 tożsamych egzemplarzach wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD bezpośrednio do biura Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie” (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Złożenie wniosku w biurze potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę przyjętych wraz z wnioskiem załączników oraz opatrzone jest pieczęcią i podpisane przez pracownika Biura LGD „BnP”

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia LGD „BnP”. Termin uważa się za zachowany, jeżeli data i godzina wpisana przez pracownika Biura LGD „BnP” nie jest wcześniejsza niż dzień i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień i godzina zakończenia terminu naboru wniosków. Wnioski nadesłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane.

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 15.30.

IV. Formy wsparcia

Pomoc przyznawana jest w formie premii. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

V. Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru są operacje realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” 2014-2020, zgodnie z Celem ogólnym II. Zrównoważona i efektywna gospodarka lokalna obszaru LGD, Celem szczegółowym 2.1. Wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa na terenie LGD, Przedsięwzięciem 2.1.1. Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD – podejmowanie działalności gospodarczej.

Ze wsparcia mogą skorzystać mieszkańcy obszaru gmin i miast z terenu działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, tj. gmin: Brańsk, Ciechanowiec, Czyżew, Klukowo, Kołaki-Kościelne, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Rudka, Rutki Kossaki, Szepietowo, Szumowo, Wysokie Mazowieckie, Zambrów oraz miast: Brańsk, Wysokie Mazowieckie. Ze wsparcia wykluczeni są mieszkańcy Miasta Zambrów (miasto powyżej 20 tys. mieszkańców).

Zakres tematyczny operacji – podejmowanie działalności gospodarczej zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1570 z późn. zm.).

Wnioskodawca:

O pomoc może ubiegać się podmiot będący osobą fizyczną, jeżeli:

 1. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

 2. jest pełnoletnia,

 3. ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR.

Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym", jeżeli:

 1. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;

 2. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31.12.2022 r.;

 3. operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR;

 4. inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013

 5. operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem, który zawiera co najmniej:

  1. opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;

  2. wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów lub usług;

  3. informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować;

  4. wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy;

  5. planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych.

 6. minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;

 7. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

Pomoc na operację w w/w zakresie jest przyznawana, jeżeli:

 1. podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

  1. nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,

  2. w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

- i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie;

 1. operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej oraz:

  1. zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub

  2. utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

 2. koszty planowane do poniesienia w ramach operacji:

  1. mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020; Dz. U. z 2015 poz. 1570 z późn. zm.

  2. nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR;

 3. biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.

Pomoc na operację nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako:

 1. działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;

 2. górnictwo i wydobywanie;

 3. działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;

 4. przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

 5. wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;

 6. produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;

 7. produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;

 8. produkcja metali;

 9. produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;

 10. transport lotniczy i kolejowy;

 11. gospodarka magazynowa.

Okres realizacji operacji

Złożenie wniosku pierwszej transzy pomocy beneficjent składa w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a wniosek drugiej transzy - po spełnieniu warunków wypłaty drugiej transzy, nie później niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy.

Kryteria wyboru operacji

Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną wniosku, weryfikację zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, weryfikację zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie” oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru operacji wynoszącą min 60% możliwych punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami.

Maksymalna liczba punktów – 29,00; Minimalna liczba punktów – 17,40

Kryteria wyboru operacji znajdują się w Załączniku do ogłoszenia. Do pobrania: Kryteria wyboru operacji – podejmowanie działalności gospodarczej

VI. Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: Pomoc na operację w zakresie jest przyznawana w wysokości określonej w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie” wynoszącej 75 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru: 1 500 000,00 zł.

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”:

Miejsca udostępnienia pełnej dokumentacji dotyczącej naboru:

Strona internetowa Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”:www.bramanapodlasie.pl

Bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”: ul. Ludowa 15, 18 -200 Wysokie Mazowieckie

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie. Przy wypełnianiu dokumentów należy skorzystać z załączonych do ogłoszenia instrukcji oraz stosownych aktów prawnych

Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Biura LGD „Brama na Podlasie”, samorządu województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

Niezbędne dokumenty:

VIII. Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Zasady rozpatrywania protestu określa „Procedura oceny i wyboru operacji pozagrantowych” (zmiana z 07.10.2016) w rozdziale „Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia” (str. 22-23)

Wycofanie wniosku

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku. W przypadku wycofania wniosku przez podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest on do pisemnego zawiadomienia Stowarzyszenia LGD „BnP” o wycofaniu wniosku lub innej deklaracji związanej z wnioskiem z pozostawieniem śladu rewizyjnego.

Słowniczek:

 • Ustawa o RLKS – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378. z późn. zm)

 • Ustawa o EFRROW – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 349, z późn. zm.)

 • Rozporządzenie w sprawie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (z póź. zmianami - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Dz.U.2016.11390)

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

 • Rozporządzenia 1303/2013 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

 • Rozporządzenie nr 1305/2013 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005

 • Wytyczne nr 2/1/16  z dnia 30 sierpnia 2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 • Rozporządzenia 651/2014 - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 dnia 17.06.2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym

Przydatne linki:

www.wrotapodlasia.pl

www.arimr.gov.pl

www.minrol.gov.pl

 

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”

Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie, II piętro, pokoje nr 21 i 22

tel.: 86 275 25 92, wew. 38 i 39, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.