Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Zapraszam na obrady XXIII sesji Rady Gminy Szumowo, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 roku (środa) o godzinie 9°°. Rada obradować będzie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok;
2) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szumowo na lata 2017- 2020;
3) zmian budżetu gminy na 2016 rok;
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szumowo na lata 2016-2019;
5) uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2017 rok;
6) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok;
7) zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów na 2017 rok;
8) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
9) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szumowo;
10) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Szumowo na 2017 rok;
11) przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szumowo na 2017 rok.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Uprzejmie proszę o przybycie.

Przewodniczący Rady

Elżbieta Szymańska