INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZUMOWO DOTYCZĄCA ZMIANY SYSTEMU ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

WÓJT GMINY SZUMOWO INFORMUJE, ŻE SEJM ZMIENIŁ USTAWĘ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU W GMINACH, KTÓRA
OD 1 LIPCA 2013 ROKU WPROWADZA NOWY SYSTEM ZBIÓRKI ODBADÓW, W ZWIĄZKU Z TYM NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE:


1) DO 30 CZERWCA 2013 ROKU OBOWIĄZUJE ZBIÓRKA ODPADÓW NA OBECNYCH ZASADACH – UMOWY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z FIRMĄ ODBIERAJĄCĄ ODPADY PRZESTANĄ OBOWIĄZYWAĆ Z MOCY PRAWA.


2) WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI ZOSTANIE ZOBOWIĄZANY DO WYPEŁNIENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – PODANIE INFORMACJI DOT. M.IN. WŁAŚCICIELA, LOKALIZACJI, ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKAŁYCH, POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKU (NA PODSTAWIE DEKLARACJI ORAZ ICH WERYFIKACJI BĘDZIE NALICZANA OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW, W PRZYPADKU NIE ZŁOŻENIA WYMAGANEJ DEKLARACJI DANE DO NALICZANIA OPŁAT BĘDĄ POBRANE Z PROWADZONYCH EWIDENCJI PRZEZ URZĄD GMINY – EWID. LUDNOŚCI, PODATKOWEJ). WZÓR DEKLARACJI ORAZ TERMIN JEJ SKŁADANIA ZOSTANĄ PODANE DO PUBLICZNEJ INFORMACJI W TERMINIE DO 31.12.2012 ROKU.


3) OD 1 LIPCA 2013 ROKU BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁ NOWY SYSTEM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ORGANIZOWANY PRZEZ GMINĘ – SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOT. NOWEGO SYSTEMU ZOSTANĄ PRZEDSTAWIONE M.IN. NA ZEBRANIACH WIEJSKICH, STRONIE INTERNETOWEJ( www.szumowo.pl ) ORAZ ZA POŚREDNICTWEM SZKÓŁ I SOŁTYSÓW. ZMIANA SYSTEMU WPROWADZI: INNY SPOSÓB ROZLICZANIA (OPŁATY NALICZANE I ZBIERANE PRZEZ URZĄD GMINY), FIRMĄ ZBIERAJĄCĄ ODPADY BĘDZIE FIRMA WYŁONIONA PRZEZ WÓJTA GMINY SZUMOWO W DRODZE PRZETARGU, ZOSTANIE WPROWADZONA ZBIÓRKA DODATKOWYCH ODPADÓW ( M.IN. ODPADÓW BUDOWLANYCHBIODEGRADOWALNYCH, KTÓRE NADAJĄ SIĘ DO KOMPOSTOWANIA).

ZMIANA SYSTEMU ZBIÓRKI ODPADÓW OKREŚLA, ŻE :

- WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI LUB WORKI SŁUŻĄCE DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
ORAZ DO UTRZYMANIA TYCH URZĄDZEŃ W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM,

- ZBIERANIE POWSTAŁYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH ZGODNIE Z WYMAGANIAMI
OKREŚLONYMI W REGULAMINIE GMINNYM DOT. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU,

- POZBYWANIA SIĘ ZEBRANYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH ZGODNIE Z WYMOGAMI
OKREŚLONYMI W PRZEPISACH (M.IN. PRZEKAZYWANIE ODPADÓW FIRMIE WYŁONIONEJ PRZEZ GMINĘ).