Zgodnie z uchwałą nr V/26/11 Rady Gminy Szumowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szumowo. Informujemy że w terminie od 02.05.2012 r. do 30.05.2012 r. można składać wnioski o dotację na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane w Sekretariacie Urzędu Gminy Szumowo, pokój nr 10 (I piętro).

Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte w przepisach prawa określających warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Wnioskujący na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może uzyskać dotację do 50% udokumentowanych poniesionych kosztów brutto, ale nie więcej niż 3000 zł.

 

W 2011 r. z dofinansowania skorzystało 31 mieszkańców, którzy wybudowali oczyszczalnie i złożyli informację o zakończeniu budowy. W sumie wykonano 9 oczyszczalni biologiczno-mechanicznych i 22 biologicznych. Łączny koszt dofinansowania z budżetu Gminy Szumowo wyniósł w 2011 r. 85 243,18 zł.

W załączeniu:

  • wniosek o udzielenie dotacji

  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane