w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Szumowo

w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2013.

 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 ust. 1 uchwały Nr XLIV/178/10 Rady Gminy Szumowo z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 254, poz. 3128) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Ogłasza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi

działalność na terenie gminy Szumowo projektu uchwały Rady Gminy Szumowo sprawie w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2013.

2. Projekt w/w uchwały stanowi załącznik nr 1 do mniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie oraz przyjętą formę przeprowadzenia konsultacji określa załącznik nr 2 do

niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1 i 2 do zarządzenia Nr 122/12 Wójta Gminy Szumowo z dnia 2 października 2012 roku.