Zarządzenie Nr 164/13

Wójta Gminy Szumowo z dnia 17 czerwca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnej

 

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr. 102, poz. 651 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 

Ogłasza się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej dwie działki, oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 119/1 i 119/2 o powierzchni odpowiednio 0,1800 i 0,5650 ha, położone w miejscowości Ostrożne. Działka nr 119/2 ma założoną księgę wieczystą Nr LM1Z/00013041 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie. Działka Nr 119/1 nie ma założonej księgi wieczystej. Prowo własności do przedmiotowej działki Gmina Szumowo nabyła w drodze komunalizacji decyzją z dnia 24.12.2000 r., Nr GKN.VII.77230-31-15/00.

§ 2.

Treść ogłoszenia dotyczącego przetargu, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szumowo, zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Szumowo, ogłoszenie w prasie.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Szumowo.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do zarządzenia