Spis treści

W dniu 28 października 2010 roku odbyła się ostatnia w kadencji 2006-2010 sesja Rady Gminy Szumowo. Wójt Gminy złożył sprawozdanie z działalności w tym okresie. Cztery lata pracy Rady Gminy i Wójta zaowocowały konkretnymi i wymiernymi efektami. Patrząc dzisiaj wstecz i dokonując podsumowania tego, co udało się zrealizować, możemy powiedzieć, że nie był to czas stracony dla gospodarki gminy. Wspólne dokonania są konkretnymi i niezaprzeczalnymi dowodami aktywności Radnych, Wójta oraz dobrej współpracy samorządu i mieszkańców. Współpraca ta umożliwiła skuteczne przeprowadzenie wielu potrzebnych dla gminy i jej mieszkańców przedsięwzięć.

Przez całą kadencję gmina inwestowała w budowę i modernizację dróg gminnych i powiatowych. Prace prowadzone były na kilkunastu odcinkach, a ich zakres uzależniony był od potrzeb w danych miejscowościach oraz możliwości finansowych. Ogółem zbudowanych zostało 38 km dróg asfaltowych. Koszt budowy tych dróg wyniósł 8 400 000 zł. Sieć budowanych dróg została równomiernie rozłożona na terenie całej gminy. Największą inwestycją była budowa drogi Szumowo-Radwany-Zaręby-Stryjki. Asfalt został położony na długości 6,5 km. Zakres prac obejmował również przebudowę skrzyżowania w Szumowie i budowę chodników na ulicy Przemysłowej. Inwestycja ta realizowana była wspólnie z Zarządem Powiatu Zambrowskiego. Ale znaczące odcinki zostały zbudowane również w obrębie innych miejscowości:

 

- w Paproci Dużej i Małej – 7 km,

- w Pęchratce Polskiej – 4,4 km,

- w Srebrnej – 6,4 km (uwzględniłem tutaj również drogę Srebrna Jarzębie – Srebrny Borek o długości 2 km),

- w Łętownicy – 1,7 km,

- w Ostrożnem – 2,4 km,

- w obrębie Kalinowo – Żabikowo Rządowe – 1,5 km,

- w miejscowości Krajewo-Budziły – 0,5 km,

- w obrębie Rynołt – 1,4 km,

- w Kaczynku – 1,05 km,

- w Głeboczu Wielkim – 650 m,

- w miejscowości Zaręby-Jartuzy – 1,6 km,

- w Radwanach – 530 m,

- w Szumowie – 2,75 km.

Budowę dróg uzupełniają takie inwestycje jak chodniki, przepusty, mosty, linie oświetlenia ulicznego. Chodniki budowane były głównie w Szumowie. Przebudowano bądź wybudowano nowe chodniki przy wszystkich głównych ulicach w Szumowie. Koszt budowy tych inwestycji wyniósł 1 150 000 zł. Nowe linie oświetlenia ulicznego powstały w Pęchratce Polskiej, Paproci Małej oraz, w porozumieniu z GDDKiA, na skrzyżowaniach dróg w Ostrożnem, Szumowie i Wyszomierzu.

Odrębną grupę wydatków stanowią pieniądze na bieżące utrzymanie dróg, głównie remonty dróg żwirowych, a w sezonie zimowym – odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi. Są to wydatki rzędu 300 000 – 350 000 zł rocznie.

Na podkreślenie zasługuje fakt dobrej współpracy z Zarządem Powiatu i Powiatowym Zarządem Dróg w zakresie realizacji inwestycji drogowych. Inwestycje te realizowane są na podstawie porozumień i umów, które przewidują wzajemne zobowiązania oraz sposób finansowania. Inwestycje te są finansowane głównie ze środków powiatu, co upoważnia do stwierdzenia, że ze środków pozabudżetowych gminy realizowane są inwestycje położone na terenie gminy. Wymienić w tym miejscu należy choćby budowę w tym roku mostu w Srebrnej za kwotę 214 000 zł, budowę przepustów w Pęchratce Polskiej, Srebrnej, Rynołtach, Ostrożnem, Paproci Dużej oraz nowe nakładki bitumiczne na drogach o nawierzchni asfaltowej. Łącznie na długości 2,2 km. Środki z budżetu powiatu zainwestowane w remonty dróg na terenie Gminy Szumowo wyniosły tylko w tym roku 1 230 000 zł.

Drugą grupą inwestycji, które zdecydowanie ułatwiają życie mieszkańcom są inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne. W 2007 roku zakończono budowę wodociągu Radwany-Zaręby-Stryjki. Inwestycja ta kosztowała 245 000 zł. Rozbudowano sieć wodociągową w Szumowie (2 odcinki) i w Ostrożnem (też 2 odcinki).

Wybudowana została oczyszczalnia ścieków przy Przedszkolu Gminnym w Szumowie oraz kolektor wodny do nowej stacji poboru i uzdatniania wody w Szumowie. Opracowano kompletną dokumentację na budowę stacji za kwotę 70 000 zł i uzyskano dofinansowanie tej inwestycji ze środków unijnych.

W hydroforni w Łętownicy zamontowany został nowoczesny agregat prądotwórczy z elektronicznym sterowaniem. Zakup ten kosztował około 50 000 zł. W sumie na inwestycje te przeznaczono 630 000 zł.

Należy też wspomnieć o inwestycji trochę zapomnianej, może dlatego, że na co dzień nie jest widoczna, chodzi o budowę Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów. Jest to potężna inwestycja o wartości ponad 38 000 000 zł, która realizowana jest na zasadzie porozumienia międzygminnego, oczywiście z dużym udziałem środków z Unii Europejskiej.