W numerze 43/997 Tygodnika „WSPÓLNOTA” z dnia 23 października 2010 r. ukazał się ranking gmin, które osiągnęły największy sukces finansowy w ciągu upływającej kadencji samorządowej 2006-2010. W tym zestawieniu jest dużo zmian w porównaniu z poprzednim sporządzonym 4 lata temu. Ogromny sukces finansowy osiągnęła Gmina Szumowo.

 

Sukces finansowy mierzony jest za pomocą dwóch wskaźników – wzrostu dochodów budżetowych ogółem i wzrostu dochodów własnych samorządów. W tym ostatnim wskaźniku pominięto dochody majątkowe, mające często charakter incydentalny, odnoszący się tylko do jednego roku. Mogłoby to istotnie zaburzyć wyniki.

W tabelach rankingowych opracowanych przez prof. Pawła Swianiewicza, Gmina Szumowo w kategorii gmin wiejskich zajęła 18 pozycję w skali kraju i jest jedyna gminą wymienioną z całego województwa podlaskiego. Dla porównania po zakończeniu kadencji 2002-2006 zajmowała 1311 miejsce. Sukces gminy jest ogromny, ponieważ nastąpił awans o 1293 pozycje.

Wzrost dochodów Gminy Szumowo jest wynikiem przychylnej polityki władz samorządowych wobec przedsiębiorców. Wójt Gminy Pan Zdzisław Lutostański i Rada Gminy stosowali korzystną politykę podatkową. Stawki uchwalanych podatków nigdy nie były maksymalne. Przedsiębiorcy mogli liczyć na merytoryczną pomoc ze strony samorządu. Na wniosek inwestorów uchwalano kilkakrotnie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Dowodem przyjaznej polityki wobec przedsiębiorców było otrzymanie przez Gmine Szumowo tytułu Gminy Fair Play – Certyfikowanej Lokalizacji Inwestycji.
Dalszy rozwój Gminy Szumowo wiąże się nadal z wydobyciem kopalin naturalnych (żwiru, piasku), rozwojem firm transportowych oraz z planowaną budową drogi ekspresowej
S-8. Korzystne położenie gminy przy tej trasie powinno wpłynąć na jej konkurencyjność. Władze gminy zapraszają wszystkich inwestorów do lokalizowania swoich inwestycji na terenie Gminy Szumowo.