Urząd Gminy Szumowo informuje, że można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szumowo.
Dotacja może zostać udzielona osobom fizycznym, osobom prawnym i przedsiębiorcom będącym właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości, wytwarzającym ścieki bytowo – gospodarcze pochodzące z gospodarstwa domowego lub przedsiębiorstwa.

Wnioskujący na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może uzyskać dotację do 50% udokumentowanych poniesionych kosztów brutto, ale nie więcej niż 3000 zł.
Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane w terminie od 2 do 30 maja każdego roku w Urzędzie Gminy Szumowo, pokój nr 10.
Szczegółowe zasady udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szumowo oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji określone zostały w uchwale Nr V/26/11 Rady Gminy Szumowo.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Szumowo ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo pok. nr 10 tel. 86 476 80 11 wew.26.

Pliki do pobrania:

  • uchwała Nr V/26/11 Rady Gminy Szumowo
  • wniosek o udzielenie dotacji