Ogłasza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność na terenie Gminy Szumowo projektu uchwały Rady Gminy Szumowo w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2017.

  1. Przedmiot konsultacji - projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2017.
  2. Termin konsultacji - od 8 listopada 2016 r. do 16 listopada 2016 r.
  3. Forma konsultacji - przyjmowanie uwag lub wniosków w Sekretariacie Urzędu Gminy Szumowo.
  4. Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt aktu prawa miejscowego - www.szumowo.pl (BIP).
  5. Komórka odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji - Referat Administracyjno-Gospodarczy Urzędu Gminy Szumowo.

Wójt

Jarosław Cukierman