W budżecie gminy Szumowo na 2011 r. zaplanowano wiele inwestycji, które mają w znaczący sposób ponieść jakość życia mieszkańców gminy Szumowo. Poniżej przedstawiono stan zaawansowania (dzień 30 czerwca 2011 r.) poszczególnych inwestycji.

1. Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w Szumowie. Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie budynku stacji uzdatniania o powierzchni zabudowy 73,3 m2, zawierający układ technologiczny uzdatniania wody; zbiornika retencyjno - wyrównawczy wody uzdatnionej o objętości użytkowej 75 m3; osadnika popłuczyn o pojemności 28 m3; zbiornika bezodpływowego odcieków z pomieszczenia chlorowni o pojemności 1 m3; zbiornika bezodpływowego ścieków z pomieszczenia w.c. o pojemności ok 1 m3; sieci technologicznych związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej; remontu obudów istniejących studni głębinowych; rozbiórkę starego budynku hydroforni, o powierzchni ok. 36 m2 oraz rozbiórkę budynku agregatowni, o powierzchni ok. 19 m2. Łączny koszt finansowy inwestycji wyniesie 1 598 075,04zł. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, kwota dofinansowania wynosić będzie 645 851zł., jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania. Wykonawcą jest Firma Bartosz Sp.J. Bujwicki, Sobiech z Białegostoku. Do dnia dzisiejszego wykonano zbiornik retencyjno wyrównawczy.

 

2. Przebudowa boiska sportowego wraz z remontem trybun w Szumowie. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie: boiska do gry w piłkę nożną o wymiarach 56,0 x 90,0 m wraz z wyposażeniem, boiska do gry w siatkówkę o wymiarach 13,0 x 24,0 m wraz z wyposażeniem, bieżni czterotorowej okalającej boisko piłkarskie o długości 360 m, skoczni do skoku w dal z rozbiegiem na bieżni i zeskocznią o wymiarach 9,0 x 3,44 m, trybuny dla widzów z miejscami siedzącymi dla 300 osób, chodników o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 286,57 m2, ciągu pieszo – jezdnego dojazdowego do boiska o powierzchni 416,0 m2, ogrodzenia – piłkochwytu wokół boiska o długości łącznej 416 mb i wysokości 4,0 m. W celu odwodnienia boiska zaprojektowano drenaż odwadniający. Drenaż przewidziano wykonać w formie „rybiej ości”. Główny teren w osi boiska zaprojektowano z rury PCV z filtrem z włókna syntetycznego o 110 mm odprowadzającego wodę do studzienki chłonnej lub dalej do rowu melioracyjnego drenem rozsączającym. Dreny poprzeczne zaprojektowano z rur PCV z filtrem z włókna syntetycznego o średnicy 65 mm. Projekt będzie dofinansowany z ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Całkowity koszt zadania szacowany jest na sumę 518 650,88 zł. Przewidywana kwota dofinansowania to 292 080 zł. Do tej pory wykonano drenaż oraz wykopy pod trybuny. Wykonawcą jest PHU PLUMBERS Mariusz Zbigniew Bacher, ul. Białostocka 20C/26, 18-300 Zambrów. Do dnia dzisiejszego wykonano drenaż.

3. Przebudowa dróg wewnętrznych położonych na terenie gminy Szumowo.

  • droga wewnętrzna w miejscowości Srebrny Borek- zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej na dz. nr ew. 327 o długości 955,32 m, szer. 5,0 m i gr. 5 cm (2+3) oraz na dz. nr ew. 329 o długości 920,65 m, szer. 3,5 m i gr. 5 cm (2+3), łączna powierzchnia ok 8136,9 m2. Całkowite koszty finansowe wyniosły 260 217,25 zł. Inwestycja zakończona.

  • droga wewnętrzna w miejscowości Kalinowo – zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej na dz. nr ew. 101 o długości 450,0 m, szer. 4,0 m i gr. 5 cm (2+3) o łącznej powierzchni ok 1800,0 m2. Całkowite koszty finansowe wyniosły 57 564,00 zł. Inwestycja zakończona.

  • droga wewnętrzna w miejscowości Paproć Duża - zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej na dz. nr ew. 45 o długości 792,5 m, szer. 4,0 m i gr. 5 cm (2+3) o łącznej powierzchni ok 3207,3m2. Całkowite koszty finansowe wyniosły 102 569,45 zł. Inwestycja zakończona.

Wykonawcą nawierzchni było: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o., ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów.

4. Remont remizy w Paproci Dużej – zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie: przyłącza wodociągowego; wylanie posadzek; okładziny z płyt gipsowo -kartonowych na ścianach na ruszcie drewnianym; malowanie ścian wewnętrznych; ocieplenie płytami styropianowymi zewnętrznych ścian budynku z malowaniem; remont pomieszczeń sanitarnych z montażem baterii, umywalek i ustępów; wykonanie bezodpływowego zbiornika na ścieki. Inwestycja zakończona.

5. Remont wjazdu przy budynku OSP w Srebrnym Borku. Inwestycja obejmowała rozebranie istniejącego wjazdu betonowego oraz wykonanie wjazdu z kostki polbrukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, o pow. 78 m2. Inwestycja zakończona.

6. Remont budynku OSP w Srebrnym Borku. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: rozebranie podłóg drewnianych; ulanie posadzek betonowych; ułożenie płytek gresowych na podłogi; malowanie tynków wewnętrznych; obróbka blacharska komina; montaż gniazd wtyczkowych oraz kratek wentylacyjnych.

 

 

7. Remont budynku „Agronomówki” położonego przy ul. 1 Maja w Szumowie. Zakres przedsięwzięcia: ocieplenie ścian zewnętrznych płatami styropianowymi, malowanie ścian zewnętrznych wraz z robotami dodatkowymi. Inwestycja zakończona.

 

8. Remont budynku OSP w Pęchratce Polskiej. Zakres inwestycji obejmuje: przemurowanie kominów, obróbka blacharska kominów, malowanie farba olejną.

9. Wykonanie remontu przepustu w Żabikowie Rządowym. Zakres inwestycji: remont przepustu o średnicy Ø 80 cm i długości 12 mb polegającego na rozebraniu istniejącego przepustu z prefabrykatów betonowych i zamontowaniu nowego z rury kanalizacyjnej karbowanej z zachowaniem rzędnej terenu istniejącego przepustu. Inwestycja zakończona.

10. W najbliższym czasie planowane są remonty szkół w Szumowie (remont korytarza w starej części szkoły) i w Srebrnej. Planowane koszty inwestycji to ok. 85 000 zł

11. Budowa placu zabaw w miejscowości Srebrna. Zakres zamierzenia obejmuje wykonanie: rozbiórki istniejących urządzeń placu zabaw, wykonanie trawników pod plac zabaw, montaż urządzeń placu zabaw, utwardzenie dojścia i dojazdu do placu zabaw, nasadzenie drzewek iglastych. Koszty całkowite inwestycji zamkną się w kwocie 109 000 zł. Projekt będzie dofinansowany ze środków Unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota dofinansowania wyniesie 63 506 zł. Został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw.