miniaturka zdjęcia panelu fotovoltanicznego

Nabór jest prowadzony w celu opracowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typu 1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna słoneczna) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wsparciem publicznym objęte będą projekty dotyczące budowy instalacji wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej tj. ogniwa fotowoltaiczne o mocy do 5 kW z przeznaczeniem wyłącznie na potrzeby własne mieszkańców budynków mieszkalnych. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.  Wielkość poszczególnych instalacji będzie uzależniona od  ilości domowników oraz potrzeb mieszkańców (wyposażenia budynków). Nie dopuszcza się montażu instalacji na dachach o pokryciu zawierającym azbest Wkład własny Beneficjentów ostatecznych wyniesie 35% kosztów, pozostała część kosztów realizacji zadania pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota wkładu własnego oraz pozostałe obowiązki stron będą określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Szumowo a Beneficjentem ostatecznym.

Liczba uczestników projektu jest ograniczona do 130 instalacji, co wynika z limitu kwotowego określonego w dokumentach konkursowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach: Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Wszystkie złożone w terminie deklaracje zostaną poddane weryfikacji. W przypadku zgłoszenia większej ilości chętnych zostanie przeprowadzone publiczne losowanie uczestników.  Nabór deklaracji prowadzony będzie do dnia 28 lutego 2017 roku do godziny 15:00 w Urzędzie Gminy Szumowo, ul. 1-go Maja 50, parter pokój nr 4.

Przed przystąpieniem do projektu proszę o dokładne zapoznanie się z Regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Warunkiem niezbędnym uczestnictwa w projekcie jest złożenie prawidłowo wypełnionej „Deklaracji  przystąpienia” (załącznik nr 2) wraz z niezbędnymi dokumentami tj.:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością objętą wnioskiem, w tym budynkiem mieszkalnym,
  • kopia mapy zasadniczej (lub innej mapy) obejmującej nieruchomość (budynek mieszkalny), której dotyczy wniosek,
  • ankieta informacyjna (załącznik nr 3)
  • druk dostępny w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej,
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (załącznik nr 4) – druk dostępny w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Szumowo, ul. 1-go Maja 50, pokój nr 4, tel. 86 476 80 11 wew. 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Szumowo http://www.szumowo.pl/ oraz stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  www.rpo.wrotapodlasia.pl.

Materiały/załączniki do pobrania:

  1. Regulamin
  2. Deklaracja przystapienia
  3. Ankieta
  4. Oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscią

EFRR