Zarządzenie Nr 195/17 Wójta Gminy Szumowo z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szumowo z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona dziedzictwa kulturowego.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:


§1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona dziedzictwa kulturowego.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szumowo, stronie internetowej Gminy Szumowo i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Szumowo.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Jarosław Cukierman

Materiały do pobrania