zdjęcie plakatu na konsultacje społeczne

Wójt Gminy Szumowo zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szumowo od czerwca do 30 września 2017 r.

Jako uczestnik konsultacji opiniujesz i wpływasz na przyszłość naszej gminy.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach:

 

  • 18 czerwca 2017 r. od godz. 14.00 przy remizie OSP w Ostrożnem - otwarte spotkanie z grą dla dzieci i dorosłych,
  • 30 czerwca 2017 r. godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie - warsztat planowania partycypacyjnego z ekspertami,
  • 9 lipca 2017 r. od godz. 14.00 przy remizie OSP w Pęchratce Polskiej - otwarte spotkanie z grą dla dzieci i dorosłych,
  • 26 sierpnia 2017 r. od godz. 14.00 na terenach rekreacyjnych w Szumowie przy ul. 1 Maja i ul. Wyzwolenia - otwarte spotkanie z grą dla dzieci i dorosłych,
  • 29 września 2017 r. godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie -warsztat konsultacyjny z użyciem map.

Zapewniamy wiele atrakcji, ciekawe formy spotkań z ekspertami i animatorami, w których każdy będzie mógł aktywnie uczestniczyć i wnieść swoje propozycje lub zgłosić uwagi. Uwagi można również wnosić drogą elektroniczną za pomocą narzędzia GIS Podlaskie na stronie www.szumowo.pl.

Umożliwiamy osobom niepełnosprawnym udział w poszczególnych etapach konsultacji, po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeb do Sekretarza Gminy zapewnimy transport.
Czego dotyczą konsultacje:
Konsultacje dotyczą zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szumowo. Zmiany obejmują przekształcenie obszaru o łącznej powierzchni około 70 ha, na których znajdują się zasoby geologiczne złóż. Zmiana spowoduje zmiany w strukturze użytkowania gruntów, tras przewozu kruszywa oraz wpływu na tereny zamieszkałe. Obszar położony w obrębie Szumowo jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, usługi, w tym pod miejsce obsługi podróżnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią. Budowa drogi S8 spowoduje znaczne zmiany i ograniczenia w zagospodarowaniu przyległych terenów.

Cel konsultacji:
- przekazanie społeczności lokalnej pełnej i rzetelnej informacji na temat planowanych zmian Studium,
- poznanie opinii mieszkańców gminy,
- pozyskanie społecznego zrozumienia i akceptacji dla projektowanych zmian,
- wspólne wypracowanie najlepszych rozwiązań mających na celu ograniczenie uciążliwości jakie niesie za sobą eksploatacja kruszywa naturalnego,
- określenie kierunków rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.

Wójt Gminy
Jarosław Cukierman

W załączeniu: