Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie informuje, że organizuje imprezę „Dożynki w Szumowie" w dn. 26.08.2017r.

W związku z powyższym przyjmujemy oferty na usługę ochrony imprezy masowej.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie ofertowe realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423)
I. Zamawiający
Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie ul. XXX-lecia 2 18-305 Szumowo NIP 723-15-72-220
II. Przedmiot oferty

Przedmiotem oferty jest usługa ochrony imprezy masowej zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. „O bezpieczeństwie imprez masowych" (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504 z pózn. zm).

III. Termin i miejsce

a) termin realizacji 26.08.2017r. godz.14.00 -27.08.2017 godz.02.00
b) planowana liczba uczestników 1200 osób (wg ustawy 19 ochroniarzy)
c) miejsce realizacji: Szumowo, skrzyżowanie ulic Wyzwolenia i 1 Maja

IV. Termin płatności :

14 dni po dostarczeniu faktury.

V. Sposób oceny ofert:
1. Cena- 100%
2. Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
3. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty
5. Nabór ofert może być unieważniony bez podania przyczyny.

VI. Oferta powinna zawierać:
1. Wynagrodzenie kierownika ds. bezpieczeństwa
2. Cenę brutto za godzinę pracy jednego ochroniarza
3. Cenę brutto uwzględniającą wszystkie koszty (wynagrodzenie kierownika ds. bezpieczeństwa, wynagrodzenie ochroniarzy, transport).
4.Wszelkie wymagane koncesje i zezwolenia, ubezpieczenia i inne dokumenty, które są wymagane do prowadzenia działalności zgodnie z ustawą „O bezpieczeństwie imprez masowych"

VII. Czas i miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy przesłać do dnia: 13.06.2017r. do godz. 12.00 mailowo na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną bądź osobiście na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie
ul .XXX-Iecia 2
18-305 Szumowo.
Liczy się data wpływu do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie.
Oferta złożona po terminie pozostanie bez rozpatrzenia.

VIII Rozstrzygnięcie ofert
Rozstrzygnięcie odbędzie się niezwłocznie po rozpatrzeniu wszystkich otrzymanych na piśmie ofert, a informacja o rezultacie wyboru oferenta zainicjowana niniejszym zapytaniem zostanie przekazana za pomocą telefonu do firmy z najkorzystniejszą ofertą oraz podana do wiadomości o wyborze najkorzystniejszego oferenta na stronie www.szumowo.pl

W załączeniu:

Zaproszenie i tryb udzielenia zaproszenia