Zawiadomienie

Uprzejmie zawiadamiam, że XXVI sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 roku (piątek) o godzinie 9°° w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Szumowo z działalności w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szumowo za rok 2016 oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok;
2) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szumowo;
3) zmian budżetu gminy na 2017 rok;
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szumowo na lata 2017 - 2020;
5) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina Szumowo organy oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji;
6) przyjęcia „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z tereny Gminy Szumowo”;
7) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szumowo;
8) uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Zabytków na lata 2017 - 2020;
9) wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Szumowo;
10) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Elżbieta Szymańska