Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zaprasza dzieci w wieku 7 – 12 lat do udziału w inicjatywie edukacyjnej p.t. „Ocalić od zapomnienia”. Działania realizowane w ramach projektu mają na celu wzbogacenie wiedzy uczestników o naszym regionie, poznanie jego historii, obrzędów i tradycji.

Inicjatywa obejmuje dwa wyjazdy studyjne dla grupy 37 uczestników:
1. „Szlakiem Rękodzieła Ludowego Podlasia” – 17 sierpnia 2017 r.
2. Zwiedzanie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 31 sierpnia 2017 r.

Zgłoszenia przyjmują pracownicy GOK. Szczegółowe informacje pod nr tel. 609 238 471.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. O udziale zadecyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej ilości chętnych zostanie stworzona lista rezerwowa. Przy rezygnacji któregokolwiek zakwalifikowanego uczestnika, jego miejsce zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.

Warunkiem zgłoszenia uczestnika jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i oświadczenia. Dokumenty można pobrać w GOK Szumowo lub na stronie UG Szumowo.
Inicjatywa edukacyjna „Ocalić od zapomnienia” realizuje Cel ogólny I LSR oraz Przedsięwzięcie 1.3.1. Wzmocnienie kapitału społeczeństwa obywatelskiego i podnoszenie kompetencji lokalnych liderów w zakresie: kształtowanie postaw pro-obywatelskich.

Koszty związane z wydarzeniem finansowane są w ramach działania: „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, Oś Priorytetowa IX Rozwój lokalny, Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu.
2. Oświadczenie uczestnika projektu.