Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Gmina Szumowo planuje pozyskać środki z WFOSiGW na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest (eternit) z terenu Gminy Szumowo.
Urząd Gminy Szumowo zawiadamia o możliwości składania wniosków na 2018 rok w zakresie demontażu, usuwania i unieszkodliwiania elementów zawierających azbest (eternit).
Kwota dofinansowania wynosi do 100% kosztów obejmujących: demontaż, transport i zdeponowanie odpadów na składowisku. Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające na terenie Gminy Szumowo budynki mieszkalne i gospodarcze pokryte wyrobami zawierającymi azbest.
Dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości, na której jest prowadzona działalność gospodarcza. Pomoc nie będzie obejmowała osób fizycznych, które we własnym zakresie dokonały czynności przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Pomoc nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. Prace związane zarówno z demontażem, transportem jak i zdeponowaniem odpadów zawierających azbest będzie wykonywał przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w drodze przetargu według ustalonego harmonogramu prac.
Przewidywany termin realizacji zadania przypada na okres od maja do końca września 2018 roku.

Wniosek do pobrania w UG Szumowo w pokoju 4 lub do pobrania i wydrukowania -> tutaj

UWAGA!  W przypadku kiedy Gmina Szumowo uzyska dotację w wysokości niższej niż 100% dofinansowania wnioskodawca będzie zobowiązany do pokrycia pozostałej części kosztów inwestycji usunięcia azbestu.

WARUNKI UZYSKANIA DOTACJI:
a) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości
b) posiadanie wpisu do inwentaryzacji azbestu na terenie Gminy Szumowo
c) wyrażenie zgody na dofinansowanie inwestycji usunięcia azbestu z własnych środków, w przypadku uzyskania niższej dotacji przez Urząd Gminy
d) w przypadku otrzymania dotacji przez Urząd Gminy Szumowo należy zgłosić zamiar wykonania robót budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zambrowie na 30 dni przed planowany terminem robót.

Wniosek należy złożyć do 31 marca 2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Szumowo,  ul. 1-go Maja 50, 18-305 Szumowo.