Aktualności

Rozpoczęła się zbiórka nakrętek dla chorego Eryka Kopczewskiego mieszkańca miejscowości Radziłów woj. podlaskie. Ośmioletni chłopiec urodził się z wadą serca HLHS, padaczką objawową, niewydolnością oddechową, wadą wzroku, głuchotą czuciowo - nerwową obustronną. Celem jest pomoc w zbiórce środków finansowych na operację, która jest ratunkiem i szansą na powrót do zdrowia. Może ona być wykonana wyłącznie w USA, a jej koszt to kwota 9 milionów złotych.   

 Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do zbiórki plastikowych nakrętek. Nakrętki można wrzucać do „gminnego serca” znajdującego się obok budynku „Agronomówki” przy ul. 1 Maja w Szumowie.

W dniu 11 stycznia 2022 r. podpisana została umowa z firmą Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna, na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Żabikowo Rządowe – Kalinowo – Srebrna Jarzębie – Srebrny Borek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od km 0+000,00 do km 4+509,90”. Przebudowa z rozbudową drogi gminnej została podzielona na dwa odcinki: odcinek I od km 0+000,00 do km 2+385,60 oraz odcinek II od km 2+536,00 do km 4+509,90.

Od 2022 r. obsługą programu  Rodzina 500+ zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 stycznia rodzice  mogą składać  wnioski  o 500 plus na dzieci, które nie otrzymują tego świadczenia  z gminy. Chodzi o osoby, którym dopiero urodziło się dziecko lub osoby, które wróciły z zagranicy spoza Unii Europejskiej.
Oznacza to, że sprawy dotyczące świadczeń przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane przez samorządy, które będą wypłacać przyznane już  świadczenia do końca maja 2022 r.

W dniu 13.01.2022 r. Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman miał zaszczyt gościć Radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego Pana Piotra Modzelewskiego.
Wójt Gminy przedstawił założenia budżetu na 2022 r. Tematem rozmów była również sytuacja oświaty w gminie, jej finansowanie oraz stan infrastruktury szkolnej.

Gmina Szumowo ogłosiła przetarg na budowę modułowej oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szumowo, Nowe Szumowo i Srebrna. Projekt zostanie zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, typ „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” – Poddziałanie 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.”

W dniu 10.01.2022 r. Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman gościł Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Marka Adama Komorowskiego. Spotkanie miało charakter wizyty roboczej.
Senator RP zapoznał się z założeniami budżetowymi Gminy Szumowo i przedstawił główne założenia „Polskiego Ładu” w drugim naborze, do którego wnioski można składać do 15 lutego 2022 r.

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach Tarczy antyinflacyjnej. W 2022 r. zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.
Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Dodatek osłonowy przysługuje:
•osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł;
•osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.
Gospodarstwo domowe tworzą:
•osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
•osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

30 czerwca 2022 roku – upływa termin złożenia deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania.

Przypominamy, 1 lipca wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.
Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków zakłada utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która ma być bazą wiedzy na temat źródeł ciepła i spalania paliw w Polsce. Budowa nowego systemu została powierzona Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego (GUNB).

Deklaracje mogą być składane w dwojaki sposób:

1. elektronicznie na stronie ceeb.gov.pl, bezpośrednio w systemie,
2. w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

Więcej informacji na stronie GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Urząd Stanu Cywilnego Szumowo informuje, że Małżonkowie którzy przeżyli wspólnie minimum 50 lat mogą złożyć w tutejszym Urzędzie wniosek o przyznanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenie przyznawane jest przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Pary małżeńskie, które obchodziły już jubileusz, a dotychczas nie otrzymały odznaczeń, mogą składać wnioski o przyznanie takiego odznaczenia. Warunkiem jest wspólne przeżycie 50 lat. Przywilej otrzymania takiego odznaczenie przysługuje tylko raz.
W związku z planowanym złożeniem wniosku w tej sprawie do Wojewody Podlaskiego Urząd Stanu Cywilnego prosi zainteresowane osoby o zgłoszenia do dnia 31 stycznia 2022 r. - pokój nr 14.

Tegoroczna, szósta już edycja „Lekcji o Funduszach Europejskich” dla szkół podstawowych, cieszyła się ogromną popularnością. Chęć udziału zgłosiło ponad 450 szkół
z Polski Wschodniej, ale z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, do akcji ostatecznie zostało zakwalifikowanych 261 szkół.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało listę zwycięzców w konkursie „PROJEKT: SZKOŁA!” organizowanym w ramach akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich VI”.

Podkategorie