Wójt Gminy SzumowoAndrzej Pskiet

Z-ca Wójta Gminy Szumowo - Magdalena Michalska

 

 • Sekretarz Gminy - Hanna Szabłowska, I piętro, tel. 86 4768011, 86 4768012, 86 2244140, 86 2244141, wew. 23

Urząd Stanu Cywilnego

 • wydawanie dowodów osobistych, wydawanie zaświadczeń o utraceniu dowodu osobistego, sporządzanie aktów urodzeń, sporządzanie aktów zgonu, sporządzanie aktów małżeństwa, nadawanie numerów ewidencyjnych PESEL, odpisy skrócone, sprawy meldunkowe, udzielenie ślubu cywilnego, zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, odpisy,

Kierownik – Agnieszka Żochowska,

Personel - Katarzyna Wiercińska,

Pokój nr 14, II piętro, tel. 86 4768011, 86 4768012, 86 2244140, 86 2244141, wew. 30


Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

 • sprawy budowlane, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalenie numeru porządkowego nieruchomości, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.

 • zamówienia publiczne i przetargi.

 • ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, gospodarka wodna, gospodarka odpadami komunalnymi, podatek od środków transportowych, zwrot podatku akcyzowego, najem lokali mieszkalnych, opłaty i rozliczenia czynszowe, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, podział nieruchomości, potwierdzanie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym dla potrzeb ZUS, potwierdzanie własnoręczności podpisu wnioskodawcy na okoliczność pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym dla KRUS, rozgraniczanie nieruchomości, sprzedaż gruntów, ochrona zwierząt.

Kierownik Referatu – Krzysztof Bobkowski, pok. nr 2, tel. 86 4768011, 86 4768012, 86 2244140, 86 2244141, wew. 12

Z-ca kierownika - Leszek Michalski, pok. nr 2, tel. 86 4768011, 86 4768012, 86 2244140, 86 2244141, wew. 12

Personel: Zenon Jastrząb, Mariola Przychodzeń, Marta Zięba, Wojciech Milczarek. Mirosław Gosiewski

Pokój nr 4 (parter), tel. 86 4768011, 86 4768012, 86 2244140, 86 2244141, wew. 26 i 28


Referat Administracyjno - Gospodarczy

 Kierownik Referatu: Iwona Jastrzębska, I piętro, tel. 86 4768011, 86 4768012, 86 2244140, 86 2244141, wew. 10

 • obsługa kancelaryjna i administracyjna urzędu:

Personel (sekretariat): Anita Radziejewska, Pokój nr 8, I piętro, tel. 86 4768011, 86 4768012, 86 2244140, 86 2244141, wew. 20, 22

 • realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, archiwum zakładowe, sprawy Ochotniczych Straży Pożarnych:

Iwona Jastrzębska, Pokój nr 10, I piętro, tel. 86 4768011, 86 4768012, 86 2244140, 86 2244141 wew. 10

 • obsługa informatyczna

Personel: Robert Kurpiewski, Pokój nr 10, I piętro, tel. 86 4768011, 86 4768012, 86 2244140, 86 2244141, wew. 11

 • obsługa organów Gminy, kadry

  Personel: Małgorzata Głębocka, Pokój nr 10, I piętro, tel. 86 4768011, 86 4768012, 86 2244140, 86 2244141, wew. 11
 • ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych, sprawy związane z przyznawaniem stypendium szkolnego jako pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz zasiłku szkolnego w formie jednorazowej, sprawy wojskowe, obrona cywilna, sprawy związane z bezpieczeństwem imprez masowych,

Personel - Katarzyna Wiercińska, Pokój nr 14, tel. 86 4768011, 86 4768012, 86 2244140, 86 2244141, wew. 30


Referat Księgowości

 • Prowadzenie całości spraw z zakresu obsługi finansowo-księgowej jednostki budżetowej

Kierownik Referatu / Skarbnik Gminy – Katarzyna Głębocka

Pokój nr 15, II piętro, tel. 86 4768011, 86 4768012, 86 2244140, 86 2244141, wew. 313

 • Podatki (leśny, rolny), podatek od nieruchomości, opłata targowa, opłaty lokalne, ulgi w podatkach i opłatach lokalnych, wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych.

Personel: Małgorzata Polak, Aneta Szulimowska, Anna Mostowska

Pokój nr 18, II piętro, tel. 86 4768011, 86 4768012, 86 2244140, 86 2244141, wew. 34

Personel:  Anna Mostowska

Pokój nr 16, II piętro, tel. 86 4768011, 86 4768012, 86 2244140, 86 2244141, wew. 32

 • Księgowość budżetowa, oświatowa, płace

Personel: Urszula Bobkowska, Małgorzata Lutostańska – Story, Ewa Łada.

Pokój nr 17, II piętro, tel. 86 4768011, 86 4768012, 86 2244140, 86 2244141, wew. 33


Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 • Podstawowym zadaniem Ośrodka jest świadczenie wszechstronnej pomocy rodzinom i osobom zamieszkałym i czasowo przebywającym na terenie gminy, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, której wykorzystując własne zasoby i możliwości nie są w stanie pokonać.
 • Ośrodek zaspokaja niezbędne potrzeby życiowe osób i rodzin, w szczególności poprzez umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia oraz ich integracji ze środowiskiem.
 • Pomoc społeczna polega w szczególności na przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
 • OPS prowadzi zadania własne gminy jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

 

Kierownik – Iwona Radwańska,

ul. 1 Maja 45, 18-305 Szumowo, Tel. 86 2244150

Personel: Małgorzata Żebrowska, Aneta Dzieniszewska, Iwona Matusiak, Anna Tułowiecka, Jadwiga Ołdakowska