Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szumowie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
• inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych samorządu związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
• podejmowanie czynności zmierzających do zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
• kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych;
• opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe).

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego.

Aby zobowiązać daną osobę do leczenia odwykowego, muszą wystąpić jednocześnie przynajmniej dwie wskazane w ustawie przesłanki: uzależnienie od alkoholu (ostatecznie potwierdzają to biegli) i przynajmniej jedna z przesłanek o tzw. charakterze społecznym:
• rozkład życia rodzinnego,
• demoralizacja małoletnich,
• uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
• systematycznie zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

Oznacza to, że procedura jest uruchamiana nie ze względu na samo uzależnienie, ale wtedy, gdy ktoś swoim piciem powoduje określone szkody społeczne. Samo stwierdzenie uzależnienia nie stanowi podstawy do skierowania sprawy ani do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ani potem do sądu.

• Uruchamiając procedurę należy złożyć wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szumowie.

• W takim wniosku należy opisać wszystkie fakty, które pozwolą gminnej komisji uzasadnić przesłanki konieczne do uruchomienia procedury. Wskazać i opisać okoliczności: w jaki sposób picie alkoholu przez daną osobę wpływa na rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, a także jeżeli występuje uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, zakłócenie spokoju lub porządku publicznego.

• Wniosek może złożyć dowolna osoba (współmałżonek, bliski lub daleki krewny, sąsiad) lub instytucja (Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, kurator). We wniosku należy wskazać świadków (podać ich imię, nazwisko oraz adres zamieszkania) potwierdzających, że osoba wskazana we wniosku jest uzależniona oraz, że w związku z piciem dopuszcza się zachowań wymienionych powyżej.

Wnioskodawca nie ponosi żadnych kosztów ani postępowania przed Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ani przed sądem, niezależnie od tego, jakie postanowienie sąd wyda.

Adres do składania wniosku drogą pocztową lub osobiście w godz. pracy urzędu:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szumowie
ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo
tel. 86 476-80-11 w. 32

Instytucje pomocowe:

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szumowie, ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo pok. nr 16 tel. 86 476-80-11 w. 32;
2. Punkt konsultacyjny ds. uzależnień mieszczący się w Centrum Medycznym „ZDROWIE” ul. Dolna 24, 18-305 Szumowo, tel. 86 476-91-49;
3. Poradnia Uzależnień i Współuzależnień w Zambrowie ul. Wojska Polskiego 49, 18-300 Zambrów tel. 602-386-660;
4. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, ul. Rybaki 3, 18-400 Łomża tel. centrala/rejestracja 86 216-67-03;
5. Stowarzyszenie Abstynenta „Ostoja” w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, tel. 86 271-00-72;
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie, w strukturze którego działa Zespół Interdyscyplinarny Gminy Szumowo, zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo, tel. 86 476-80-11 w.11

801 120 002 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”
— pomoc osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie;
czynny: całodobowo; koszt połączenia: bezpłatne

801 199 990 Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki — Narkomania
— pomoc w zakresie informacji, porad, wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych od narkotyków; rodziców i przyjaciół osób używających narkotyków;
czynny: codziennie w godzinach 16.00 – 21.00; koszt połączenia: całe połączenie płatne 35 gr

800 120 289 Infolinia Stowarzyszenia KARAN
— informacja skierowująca i pomoc w problemach związanych z narkotykami;
czynny: w dni powszednie w godzinach 10.00 – 17.00; koszt połączenia: bezpłatne