Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Wójt Gminy Szumowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Srebrnej, Srebrna 81, 18-305 Szumowo

Szczegóły dotyczace konkursu na: http://ug-szumowo.pbip.pl/?event=informacja&id=4303

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowym oraz dopiskiem „Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Srebrnej" w terminie do dnia 7 maja 2018 r. do godz.15.30 na adres: Urząd Gminy Szumowo ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo, pok. nr 8. W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do Urzędu Gminy Szumowo.