Informujemy, że Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił Gminie Szumowo dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 86 350,00 zł na przedsięwzięcie pod nazwą: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag", w ramach którego poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu zostanie 172,7,84 Mg odpadów. 

Rodzaje odpadów jakie będą bezpłatnie odbierane:
- folia rolnicza, - 130,675 Mg
- siatka i sznurek do owijania balotów – 20,595 Mg
- opakowania po nawozach i typu BIG-BAG- 21,430 Mg

Rolnicy, którzy wcześniej złożyli „deklaracje udziału w projekcie Gminy Szumowo w ramach projektu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, zobowiązani będą we własnym zakresie dostarczyć folię i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej do punktu PSZOK przy ul. Przemysłowej 5 w Szumowie.

Odbiór odpadów odbędzie się w dniach od 03.08.2020r do 12.08.2020r i od 01.09.2020r do 30.09. 2020r z wyłączeniem sobót i niedziel. Rolnicy, którzy chcieliby, aby ZGK w Szumowie odebrał odpady o których mowa powyżej z ich gospodarstwa powinni zgłosić wyżej wymieniony fakt do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szumowie do 31.08.2020r pod numerem telefonu 86-224 41 10. Odbiór odpadów przez ZGK w Szumowie odbędzie się wówczas w dniach od 05 do 09.10.2020r. Koszt odbioru 100zł/Mg.

Odpady mogą pochodzić tylko z gospodarstw z terenu Gminy Szumowo. Powinny być one spakowane w paczki max 50 kg. Odpady powinny być dostarczane w sposób selektywny tj. folia biała oddzielne, folia czarna oddzielnie, sznurki oddzielnie, siatka oddzielnie, opakowania po nawozach oddzielnie i opakowania Big Bag oddzielnie. Folia po opróżnieniu z sianokiszonki powinna być oczyszczona z pozostałości. Ww. odpady najlepiej umieścić w workach typu Big Bag. Przed odbiorem nastąpi ważenie odpadów.