28 stycznia 2021r.  Marszałek Województwa przedstawił listę projektów, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania w konkursie na odnawialne źródła energii. Środków starczyło tylko dla 47 wnioskodawców, angażując 57 mln zł na nowe panele fotowoltaiczne. Na 23 miejscu znalazł się projekt naszej gminy.
Przedsięwzięcie „Budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Szumowo”  zapewnia, iż mieszkaniec rozumiany jako grantobiorca otrzyma dofinansowanie na maksymalnym poziomie  dofinansowania wynoszącym  65% lub zgodnie z umową o dofinansowanie na realizację Projektu.
Informujemy, że obecnie pracujemy nad przygotowaniem ścieżki postępowania w czasie epidemii, niemniej nabór wniosków ruszy 1 marca 2021r. 


Grantobiorcy   zostaną      wybrani     w     drodze     otwartego     naboru     z     zachowaniem  bezstronności i przejrzystości zastosowanych procedur w oparciu o kryteria wyboru Grantobiorców. W pierwszej kolejności będą obsłużeni Grantobiorcy którzy złożyli deklaracje w 2019 roku.


Grantobiorcy zobowiązani są do ponownego złożenia wniosku.


Zachęcamy również innych chętnych w celu utworzenia listy rezerwowej.


Oto kilka ważnych informacji:
• Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako podpisanie umowy o przyznanie grantu z Gminą Szumowo,
• Należy pamiętać, że jest to projekt grantowy, polegający na udzielaniu grantów w postaci refundacji środków poniesionych na zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach stanowiących własność lub współwłasność, na które otrzymał on zgodę właściciela na wykonanie inwestycji. Zatem Grantobiorca dokona wyboru firmy, z którą podpisze umowę na dostawę i montaż instalacji oraz opłaci w całości  fakturę,
Moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną Grantobiorcy. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej  i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę w 2018 roku(wymagana faktura za 2018 rok),
• Grantobiorca, energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji OZE zainstalowaną w ramach Projektu, musi przeznaczyć wyłącznie na własne potrzeby gospodarstwa domowego. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej. Energia wytworzona w instalacji fotowoltaicznej powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców). W przypadku, gdy na jednej nieruchomości (rozumianej jako: posesja, działka, siedlisko etc.) prowadzona jest dodatkowo działalność gospodarcza lub działalność rolnicza, lecz w budynku innym niż budynek mieszkalny (garaż, stodoła, budynki inwentarskie itp.) możliwe jest dofinansowanie tylko w przypadku, gdy całość energii będzie przeznaczona na potrzeby bytowe mieszkańców. W takim przypadku, w celu zagwarantowania objęcia wsparciem wyłącznie instalacji wytwarzającej energię na potrzeby własne, należy zamontować opomiarowanie wykazujące ilość energii zużytej na potrzeby budynku mieszkalnego oraz budynku/-ów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym rolnicza. Koszty związane z zakupem i montażem urządzeń służących opomiarowaniu będą stanowiły w projekcie wydatek niekwalifikowalny,
• Instalacja obowiązkowo musi być wyposażona w licznik energii elektrycznej pozwalający na  monitorowanie ilości produkowanej energii. Znamionowa moc instalacji powinna być określona pomiarami w Standardowych Warunkach Pomiaru.
 
W projekcie przewiduje przyznanie grantów na wykonanie następujących instalacji dla 68 grantobiorców:

• 42 instalacji fotowoltaicznych do 5 kWp
• 26 pojedynczych instalacji fotowoltaicznych powyżej 5 kWp,


Zakładamy, że wybór najkorzystniejszej oferty cenowej na  rynku przez Grantobiorców na wykonanie instalacji spowoduje zwiększenie liczby uczestników projektu (grantobiorców). W tym zakresie liczymy na gospodarskie podejście naszych mieszkańców.


Wniosek złożono na kwotę 1 999 960,00zł, dofinansowanie z EFRR wyniesie1 299 974,00zł.
 
Dodatkowe informacje w  artykule:
https://www.wrotapodlasia.pl/pl/fundusze_europejskie/wiadomosci/konferencje/mieszkancy-prawie-50-podlaskich-gmin.html


Wymagane dokumenty które należy przygotować:
1. Faktura z 2019 r. na której jest informacja o zużyciu energii a 2018 r.,
2. Oświadczenie do prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlany,
3. Tytuł własności,
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.