Gmina Szumowo od 1 do 30 marca 2021 będzie przyjmować wnioski o grant na budowę indywidualnych instalacji fotowoltaicznych (formularz wniosku do pobrania ze strony). W pierwszej kolejności będą obsłużeni wnioskodawcy, którzy złożyli deklaracje przystąpienia do projektu w 2019 roku. Równocześnie będzie tworzona lista rezerwowa dla chętnych, którzy takiej deklaracji nie złożyli. Po wyłonieniu 68 grantobiorców zostaną z nimi podpisane umowy (wzór umowy załącznik nr 4 do regulaminu) udzielenia dofinansowania na montaż OZE instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Szumowo. Regulamin w załączeniu do pobrania. Grant jest w formie refundacji kosztów poniesionych na montaż instalacji fotowoltaicznej przez Grantobiorcę. Aby rozliczyć Grant, Grantobiorca (mieszkaniec) będzie zobowiązany do potwierdzenia dokonanego przez siebie zakupu, montażu oraz uruchomienia instalacji OZE (faktura, protokół odbioru, potwierdzenie opłaty, itp.).

Planowana wartość dofinansowania 65% kosztów kwalifikowalnych.


Program działania w zakresie wykonania 68 instalacji przedstawia się następująco:

⦁ Termin składania wniosków przez właścicieli budynków mieszkalnych o grant: od 1 do dnia 20 marca 2021 roku do pokoju nr 4,
⦁ Wyłonienie 68 Grantobiorców do 10 kwietnia 2021,
⦁ Podpisanie umów z Grantobiorcami, do 30 kwietnia 2021,
⦁ Wykonanie instalacji zgodnie z umową (wielkość instalacji w oparciu o fakturę zużycia prądu z 2018 r.) bądź obliczenie wg. GUS 24,75 kWh/m2 powierzchni mieszkalnej,
⦁ Wniosek o wypłatę grantu wykonanie i złożenie kopi wszystkich dokumentów wymienionych w regulaminie wymaganych we wniosku o płatność wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu uproszczonego projektu instalacji dla każdego gospodarstwa domowego przez zainteresowanego. Brak któregokolwiek dokumentu będzie skutkowało odmową przyjęcia wniosku o płatność a w konsekwencji wypłaty grantu.

 Grant będzie mógł być przeznaczony na montaż instalacji OZE, z której wytworzona energia powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców).

Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.

Załączniki:

Regulamin

Wniosek o grant

Minimalne parametry instalacji

Efekty ekologiczne grantu

Umowa o powierzenie grantu

Wniosek o płatność

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością