Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie ogłosił otwarty konkurs ofert na 2021 r. na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej.
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 zpóźn. zm.).
Termin składania ofert upływa 18 czerwca 2021 r. godz. 16.15.
Informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej ww. Urzędu w zakładce: Archiwum aktualności - ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2021 r., link w załączeniu: https://www.kombatanci.gov.pl/pl/aktualno%C5%9Bci/2545-og%C5%82oszenie-otwartego- konkursu-ofert-na-2021 -rok.html.