logo UE fundusze

 

Nazwa projektu: "Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Srebrnej”
Numer projektu: RPPD.03.01.02-20-0372/19

Krótki opis projektu, jego cele i efekty:

Projekt „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Srebrnej” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w partnerstwie z Gminą Szumowo w okresie 01.09.2021-31.08.2023. Celem projektu do 31.08.2023 jest 56 uczniów (28K i 28M) ze Szkoły Podstawowej w Srebrnej, nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne, 7 nauczycieli (6K; 1M) nabędzie kompetencje lub kwalifikacje, szkoła wykorzysta pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć.
Grupa docelowa: 78 osób tj. 8 nauczycieli (7K;1M), 70 uczniów (35K; 35M), szkoły podstawowej z województwa podlaskiego.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

1. zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych;
2. stypendia naukowe dla uczniów zdolnych;
3. szkolenia dla nauczycieli z zakresu z zakresu TIK oraz prowadzenia zajęć metodą eksperymentu oraz kompetencji niezbędnych na rynku pracy;
4. działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.

Dofinansowanie UE: 281 648,20 zł