Projekt „Aktywni Seniorzy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX. ROZWÓJ LOKALNY, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Projekt został zgłoszony w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”.

Projekt ma na celu aktywizację osób 60+ potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez zwiększenie liczby miejsc w istniejącym Klubie Seniora w Szumowie. rozszerzenie oferty i zwiększenie dostępu do zajęć, aktywności i wydarzeń mających, zagospodarowanie czasu wolnego, rozwój umiejętności i zainteresowań, działalność prozdrowotną, zajęcia z zakresu kultury fizycznej i poradnictwo specjalistyczne. Wsparciem w ramach projektu objętych będzie 15 osób (13 kobiet i 2 mężczyzn), w wieku powyżej 60 lat, zamieszkujących na terenie gminy Szumowo.

Projekt będzie realizowany przez 14 m-cy, od 1 października 2021 r. do 30 listopada 2022 r.

Dodatkowe kryteria premiowane zostały podane w Regulaminie Rekrutacji.

W ramach projektu organizowane będą zajęcia dla seniorów:

o Warsztaty kulinarne
o Warsztaty rękodzielnicze
o Warsztaty śpiewacze
o Warsztaty cukiernicze
o Warsztaty ceramiczne
o Warsztaty kosmetyczne
o Zajęcia z obsługi komputera
o Spotkania ze specjalistami
o Ćwiczenia profilaktyczno-rehabilitacyjne
o Zajęcia z dietetykiem
o Wyjazdy na pływalnię/termy
o Wyjazdy kulturalne
o Wycieczki edukacyjno-poznawcze
o Wydarzenia kulturalne
o Spotkanie z funkcjonariuszem Policji
o Spotkania z pracownikiem banku
o Spotkania z pracownikiem socjalnym
o Poradnictwo psychologiczne i prawne

Rekrutacja do udziału w projekcie będzie trwała do 15 września 2021 r. i jest prowadzona w biurze projektu mieszczącym się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie, ul. sierż. pchor. Zygmunta Przeździeckiego 2. Osoba do kontaktu: Urszula jaworowska– koordynator projektu – tel. 604839460

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu lub do pobrania poniżej.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie RODO