logo projektu UE

 

Nazwa projektu: "Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Szumowie”

Numer projektu: RPPD.03.01.02-20-0371/19

Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Szumowie” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w partnerstwie z Gminą Szumowo w okresie 01.09.2021-31.08.2023. Celem projektu jest do 31.08.2023
56 uczniów (28K i 28M) ze Szkoły Podstawowej w Szumowie, nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne, 5 nauczycieli (5K; 0M) nabędzie kompetencje lub kwalifikacje, szkoła wykorzysta pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć.
Grupa docelowa: 126 osób tj. 6 nauczycieli (6K;0M), 120 uczniów (60K; 60M), szkoły podstawowej z województwa podlaskiego.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

1. zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych;
2. stypendia naukowe dla uczniów zdolnych;
3. szkolenia dla nauczycieli z zakresu z zakresu TIK oraz prowadzenia zajęć metodą eksperymentu oraz kompetencji niezbędnych na rynku pracy;
4. działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.

Dofinansowanie UE: 380 314,97 zł