Dnia 31 sierpnia 2021 roku zostały zakończone prace polegające na przebudowie z rozbudową drogi gminnej Srebrna- Kalinowo- Ostrożne- II etap. W dniu dzisiejszym nastąpił jej odbiór od Wykonawcy, którym było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia, na odcinku ponad 2km, było dokończenie prac rozpoczętych przez poprzedniego wykonawcę- konsorcjum VIKBUD Robert Wierzbowski oraz Drogi Mazowieckie Sp. z o.o. Spółka komandytowa. Pomimo przedłużenia terminu realizacji inwestycji firmy te nie wywiązały się z kontraktu. Część robót, które wykonały nie spełniały warunków SST (Szczegółowej Specyfikacji Technicznej). Wójt Gminy Szumowo ze względu na złą jakość robót i niedotrzymanie terminu, odstąpił od umowy z winy wykonawcy.

Przedsięwzięcie obejmowało swoim zakresem przebudowę z rozbudową drogi wraz z budową zjazdów na drogi boczne i posesje, konserwację przepustów pod koroną drogi i zjazdami oraz konserwację istniejących rowów drogowych. Na skrzyżowaniu w miejscowości Ostrożne wybudowane zostało rondo. Wykonana została również zatoka autobusowa. Zakres prac obejmował także budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego, w powiązaniu projektowanego oświetlenia ulicznego z już istniejącym, założeniu osłon na projektowane kable oraz przebudowę sieci telekomunikacyjnej kolidującej z przebudową powyższej drogi.

Firma wyłoniona w następnym przetargu nie miała żadnych problemów technicznych z wykonaniem zadania oraz z naprawą błędów popełnionych przez poprzedniego wykonawcę.

Dzięki ukończeniu prac na tym odcinku drogi, mieszkańcy wreszcie mogą cieszyć się, że mogą korzystać z oddanej do użytku drogi.

Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Kwota dofinansowania wynosiła 1 065 287,76zł, a całkowita watość inwestycji to 2 527 490,14zł. 

Galeria: