Dodatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach Tarczy antyinflacyjnej. W 2022 r. zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.
Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Dodatek osłonowy przysługuje:
•osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł;
•osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.
Gospodarstwo domowe tworzą:
•osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
•osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).


W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył taki wniosek. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

•przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek
o wypłatę dodatku osłonowego – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
•ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek
o wypłatę dodatku osłonowego – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

400,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
850,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
1150,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:

500,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
750,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wypłata dodatku osłonowego odbywa się w dwóch równych ratach:

I rata w terminie do dnia 31 marca 2022 r.
II rata w terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.

W przypadku gdy osoba, złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem ww. terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego.
Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, organ przyjmujący, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego można pobrać:

•na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie https://opsszumowo.naszbip.pl/

•wersja papierowa jest dostępna w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szumowie przy ul. 1 Maja 50, pok.nr 1

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać również za pośrednictwem portalu https://epuap.gov.pl

FORMULARZ WNIOSKU DO POBRANIA : WNIOSEK


W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 86 4768011 wew.50 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30 .