Gmina Szumowo ogłosiła przetarg na budowę modułowej oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szumowo, Nowe Szumowo i Srebrna. Projekt zostanie zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, typ „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” – Poddziałanie 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.”


Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w układzie tłocznym o długości trasy około 39 km oraz budowę sieci wodociągowej o długości trasy około 15 km wraz z hydrantami i przyłączami zakończonymi studzienką wodomierzową bez wodomierza. Powstanie również oczyszczalnia ścieków o przepustowości 350 m3/d z punktem przyjmowania ścieków dowożonych.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lutego 2022 r.