Uprzejmie zawiadamiam, że XXXIII sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 18 marca 2022 roku (piątek) o godzinie 9.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:


1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4.Zapytania i wnioski radnych.
5.Sprawozdanie z działalności wójta w okresie między sesjami.
6.Podjęcie uchwał w sprawach:


1)zmian budżetu gminy na 2022 rok;
2)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szumowo na lata 2022 - 2029;
3)emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
4)uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szumowo na 2022 rok.


7.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku.
8.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami.
pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2021 roku.
9.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie w 2021 roku.
10.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 2021 roku.
11.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2021 roku.
12.Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
13.Wolne wnioski i sprawy różne.
14.Zamknięcie obrad.

 

                                                      Przewodnicząca Rady Gminy

                                                          Elżbieta Szymańska