Informujemy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie o otwartym konkursie ofert pn.  ,, Organizacja gry miejskiej ,, Przygoda z Tatą” w ramach programu ,, Ojcostwo – Przygoda życia” ogłoszonym w dniu 20 kwietnia 2022 r. przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.


W ramach konkursu organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 pkt 1-4 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą składać oferty o wsparcie finansowe projektów na organizację w dniu 19 czerwca 2022 r., gry miejskiej ,,Przygoda z Tatą” w 16 miastach właściwych na siedzibę wojewody ( po jednej grze miejskiej w każdym województwie). W ramach każdego z ww. miast zostanie wybrany tylko jeden, najlepszy projekt na organizację gry miejskiej. Ww. organizacje i podmioty mogą składać oferty w ramach konkursu w terminie do 11 maja 2022r.
Szczegółowe informacje na temat konkursu i jego warunków dostępne są na stronie Ministerstwa pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-konkursu-organizacja-gry-miejskiej-przygoda-z-tata-w-ramach-programu-ojcostwo---przygoda-zycia
https://www.gov.pl/web/rodzina/organizacja-gry-miejskiej-przygoda-z-tata-rusza-konkurs-ofert