akcyza

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 r.
Uprzejmie informujemy, że producent rolny może składać do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Limity, obowiązujące w 2022 roku, stanowić będą sumę:
a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
Termin składania wniosków:
a) Od 1 sierpnia 2021r., do 31 sierpnia 2021r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022r., do 31 lipca 2022r.

Pieniądze wypłacane będą za wnioski złożone w sierpniu 2022 r., w terminie do 31 października 2022 r., przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Więcej informacji pod nr tel. 864768011 wewnętrzny 26 lub osobiście w Urzędzie Gminy Szumowo pokój nr  4.

Dokumenty do wydruku:

1. Wniosek

2. Zestawienie faktur

3. Oświadczenie