6Z wizytą roboczą odwiedził Gminę  Szumowo Poseł na Sejm RP Pan Mieczysław Baszko, który jednocześnie jest prezesem Podlaskiego LZS (Ludowych Zespołów Sportowych). Spotkanie miało na celu omówienie celów i przyszłych działań w ramach trwającego od kwietnia 2022 roku projektu „Organizator sportu w środowisku wiejskim”. W ramach projektu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne oraz organizowane są przedsięwzięcia o charakterze sportowym.

Rozmowy dotyczyły również rządowych środków finansowych na cele sportowe z projektu „ Sportowa Polska” . Celem projektu jest  realizacja zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu.

 

Galeria