Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,

do którego jest adresowana oferta

Wójt Gminy Szumowo

2. Rodzaj zadania publicznego1

Kultywowanie tradycji narodowych

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szumowskiej; stowarzyszenie, KRS: 0000163810, ul. 1 Maja 37, 18-305 Szumowo

2. Dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty

(np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Andrzej Zapert: tel. 600 124 498

Agata Falkowska, tel. 600 794 260

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego

X Przegląd Pieśni Patriotycznej ,,Jestem Polakiem”

2. Termin realizacji zadania publicznego2

Data rozpoczęcia

04.09.2023

Data

zakończenia

30.11.2023

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

W ramach zadania planujemy przeprowadzić X Przegląd Pieśni Patriotycznej pt. "Jestem Polakiem", adresowany do osób niepełnosprawnych, zorganizować wystawę rękodzieła artystycznego wykonanego przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN w Szumowie.

Zadanie zostanie zrealizowane 16.11.2023r. w lokalu Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Szumowie. Do dyspozycji jest duża sala, szatnie, zaplecze kuchenne, łazienki (przystosowane dla osób niepełnosprawnych). Zapewnione będą stoły, krzesła, miejsce do występu i dla widowni oraz sprzęt w postaci: nagłośnienia, 4 mikrofonów, aparatu fotograficznego, kamery cyfrowej, radioodtwarzacza.

W spotkaniach uczestnicy zadania będą kształtować i rozwijać umiejętność śpiewania, grania na instrumentach oraz tańca. W Przeglądzie wezmą udział osoby niepełnosprawne z 10 placówek województwa podlaskiego (zespoły lub soliści) wytypowane przez Szkołę Specjalną, Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy lub inne instytucje świadczące pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych - 100 osób ( wraz z opiekunami ). Każdy zespół przygotuje 2 pieśni patriotyczne i opracuje choreografię do wykonywanych utworów. Uczestnicy i pracownicy z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie przygotują zaproszenia, plakaty, dyplomy, dekorację, wystawę rękodzieła oraz poczęstunek dla zaproszonych gości. Wszystkie Zespoły biorące udział w Przeglądzie otrzymają dyplomy, słodkie upominki i nagrody rzeczowe, które będą przydatne w dalszych integracyjnych i terapeutycznych zajęciach. Decyzję o rodzaju nagród podejmie Warsztat Terapii Zajęciowej w Szumowie. Po zakończeniu uroczystości odbędzie się spotkanie podsumowujące imprezę, na którym uczestnicy i organizatorzy wymienią się doświadczeniami i wrażeniami. Zostanie przedstawiona propozycja dalszej współpracy by udział w Przeglądzie zachęcał do pielęgnowania tradycji i postaw patriotycznych w życiu codziennym oraz na stałe wpisał się w kalendarz imprez.

Realizacja zadania przyniesie wiele korzyści mieszkańcom gminy Szumowo. Uczestnictwo mieszkańców gminy Szumowo w organizowanym Przeglądzie przyczyni się do kultywowania tradycji narodowej i lokalnej. Pozwoli na bliższe poznanie i integrację z osobami niepełnosprawnymi, połączy funkcje patriotycznej akademii z działaniem przeciwko wykluczeniu społecznemu. Umożliwi promowanie i upowszechnianie twórczości i osiągnięć artystycznych osób niepełnosprawnych. Zachęci osoby niepełnosprawne do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, a środowisko lokalne do współdziałania w tworzeniu dobra wspólnego, wzmocni się współpraca i solidarność lokalnej społeczności.

Przyczyni się do kształtowanie tożsamości narodowej i postaw patriotycznych uczestników i odbiorców Przeglądu, podniesienia poczucia własnej wartości osób niepełnosprawnych, upowszechniania osiągnięć artystycznych osób niepełnosprawnych oraz wymiany doświadczeń poprzez integrację uczestników ze środowiskiem lokalnym.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

Nagrody dla zespołów (komplety)

10 szt.

Faktura za zakupione nagrody

Poczęstunek dla uczestników, opiekunów

130 szt.

Faktura za produkty

Nagroda specjalna dla WTZ w Szumowie i materiały związane z realizacją zadania (komplet)

1 szt.

Faktury za zakupioną nagrodę i materiały

Przekazanie treści patriotycznej uczestnikom

150 osób

Liczba grup występujących, gości, publiczności, dokumentacja fotograficzna

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystane w realizacji zadania

Warsztat Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN od 9 lat prowadzi Przegląd Pieśni Patriotycznej. Angażowane są osoby niepełnosprawne z WTZ, Szkół Specjalnych i innych Ośrodków woj. podlaskiego.

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Szumowskiej (TPZS) dysponuje zespołem pomocowym w organizacji zadania. Posiada doświadczenie w organizacji uroczystości i imprez patriotycznych.

Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Szumowie (CBK ) posiada w dyspozycji dużą salę, szatnie, zaplecze kuchenne, łazienki(przystosowane dla osób niepełnosprawnych). Zapewnia stoły, krzesła, miejsce do występu i dla widowni oraz sprzęt w postaci: nagłośnienia, 4 mikrofonów, aparatu fotograficznego, kamery cyfrowej, radioodtwarzacza. Posiada doświadczenie w organizacji uroczystości i imprez patriotycznych.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość PLN

z dotacji

z innych źródeł

1.

Koszt 1 po stronie TPZZ w Szumowie: Nagrody dla zespołów

3000,00

0,00

3000,00

2.

Koszt 2 po stronie TPZZ w Szumowie: Poczęstunek dla uczestników, opiekunów

1950,00

1950,00

0

3.

Koszt 3 po stronie TPZZ w Szumowie:

Nagroda specjalna dla WTZ w Szumowie i materiały związane z realizacją zadania

3050,00

3050,00

0

4.

Koszt 4 Koszty administracyjne, Zarządzanie zadaniem publicznym. Każda osoba pracuje po 10 godzin. Koszt jednej godziny to 14 zł

420,00

0

0

5.

Koszt 5 Koszty administracyjne, Praca zespołu CBK (przygotowanie poczęstunku)

280,00

0

0

6.

Koszt 6 Koszty administracyjne, Praca zespołu TPZZ (przygotowanie sali)

280,00

0

0

7.

Koszt 7 Koszty administracyjne, Praca zespołu WTZ (przygotowanie Przeglądu, poczęstunku, sali)

1820,00

0

0

8.

Koszt 8 Koszty administracyjne (użyczenie sali)

400,00

0

0

9.

Koszt 9 Koszty administracyjne WTZ (użyczenie sprzętu )

300,00

0

0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

11500,00

5000,00

3000,00

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

  1. proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-ów);

  2. pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego;

  3. oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;

  4. oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

  5. dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją*;

  6. wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

  7. w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

12.05.2023r.

data

.................... .................... ....................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów)

1 Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

2 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.