Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

W związku z zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, należy zgłosić do Urzędu Gminy Szumowo do 13 dnia przed dniem wyborów.