Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Informujemy, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z  2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
Gmina  jest zobowiązana do prowadzenia kontroli posiadania umów, dowodów uiszczania opłat, oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków (art. 6 ust. 5a ww. ustawy).

Jednocześnie informujmy, że na terenie naszej gminy przeprowadzana będzie kontrola nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Kontrola polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do przedłożenia umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Szumowo, oraz dowodów uiszczania opłat za tę usługę (np. rachunek, faktura).  Dowody uiszczania opłaty za wykonaną usługę. Kontrole prowadzone będą regularnie zgodnie z ustalonym planem kontroli. Osoby które dostarczą umowę i potwierdzenie odbioru ścieków do końca roku 2023 nie będą podlegać kontroli w terenie.
Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.
Podczas kontroli właściciele nieruchomości zostaną poproszeni o okazanie umowy i dowodów potwierdzających opłatę za wywóz nieczystości ciekłych.
Ilość odebranych ścieków w gospodarstwie domowym, które nie są podłączone do kanalizacji zbiorczej będzie rozliczana z ilości pobranej wody według wskazania wodomierza bądź z norm na osobę (3m3 miesięcznie)

Cena odbioru ścieków z szamba to 35 zł za 1m3 (brutto)

Cena odbioru ścieków przez stację zlewną w Szumowie 3,94 zł za 1m3 (brutto)

Apelujemy do mieszkańców również o sprawdzenie szczelności swoich szamb i regularne wywożenie ścieków do oczyszczalni poprzez podmioty do tego uprawnione. Pamiętać należy, że nieszczelne szambo:

  • grozi zanieczyszczeniem bakteriologicznym i chemicznym wody oraz gleby,
  • zanieczyszczenia chemiczne powodują skażenie terenu wokół domu, są wchłaniane przez rośliny, w tym także warzywa w przydomowych ogródkach,
  • szkodliwe związki chemiczne rozprzestrzeniają się także na większe odległości, skażając wody podziemne. Szkodzimy więc sobie, rodzinie i wszystkim sąsiadom!

Ponadto należy pamiętać o tym, że zgodnie z art. 10 ust. 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, „kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzanie kontroli o której mowa w art. 6 ust. 5a podlega karze grzywny.”
Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego