Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub w przydomowej oczyszczalni ścieków spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.
Urząd Gminy w Szumowie informuję, że zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. Zm.) Wójt Gminy Szumowo zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli wszystkich zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie gminy.
Kontrola właścicieli nieruchomości obejmować będzie sprawdzenie:
    •  posiadania przez właściciela umów na pozbywanie się zebranych na terytorium nieruchomości nieczystości ciekłych
    • częstotliwości opróżniania zbiorników
    • dowodów uiszczania opłat z okresu ostatnich 12 m-cy za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Szumowo.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA
ADRES
Laskowska Krystyna
Ul. Szkolna 17, 18-305 Szumowo
Tel: 664 745 553
Waldemar Andryszczyk

Ul. Leśna 2A, 18-305 Szumowo
Tel: 694 990 906
WC Serwis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Szybowa 20 E, 41-808 Zabrze
Tel: 32 278 45 31

PPHU „ROLMIX” Katarzyna Ambroziak
Srebrna 108, 18-305 Szumowo
Tel: 668 054 629

TOI TOI POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
Tel: 22 614 59 79

mToilet Sp. z o.o.

Ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa
Tel: 800 000 800

Usługi Asenizacyjne Artur Leszczyński
Prosienica 45, 07-304 Ostrów Mazowiecka
Tel: 662 173 372

Usługi Transportowe Joanna Urbańska
Dębniki 11, 18-312 Rutki-Kossaki
Tel: 503 080 352

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o.
Ul. Przemysłowa 5, 18-305 Szumowo
Tel: 86 224 41 10

MILATRANS.PL
Lucyna Borowska
Łyski Ul. Serwisowa 116-070 Choroszcz
Tel: 85 651 27 12

FHU ASENIZACJA PRES
Kacper Pres
Mianowo 52, 07-305 Andrzejewo
Tel: 883 220 925

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Ul. Polowa 19,18-300 Zambrów
86 271 27 00

Prosimy mieszkańców o współpracę i okazywanie kopii umów oraz rachunków/faktur za świadczone usługi w celu aktualizacji ewidencji i kontroli w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szumowo.
Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Szumowie (sekretariat I piętro) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Szumowo, ul. 1-go Maja 50, 18-305 Szumowo w terminie określonym w planie kontroli.
PLAN KONTROLI
W dniu 13 listopada rozpoczynamy kontrolę w miejscowościach Szumowo i Srebrna. Kontrolę będą prowadzić upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Szumowo

Zgodnie z art. 10 ust. 2, 2a i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) za uchylanie się od wyżej wymienionych obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.