Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

1

 

Podprogram 2023
FEPŻ (Fundusz Europejski Pomocy Żywnościowej)
(2021-2027)

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2024 r. – październik 2024 r.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby bezdomne,
- obywatele państw trzecich,
- osoby obcego pochodzenia i należące do mniejszości (w tym społeczności marginalizowanych, jak Romowie);
- pozostałe grupy odbiorców spełniające niżej określone kryteria.

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej14, tj. 1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 PLN dla osoby w rodzinie.
Osoby zainteresowane możliwością skorzystania z pomocy w ramach w/w Programu proszone są  o zgłaszanie się do:

Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie
ul. 1 Maja 45, 18-305 Szumowo
tel. (86) 22 44 150