Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Informacja dla Grantobiorców biorących udział w projekcie realizowanym w 2021 roku. Tytuł projektu pn: „Budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Szumowo”

Mając na uwadze ryzyko podwójnego finansowania w ramach projektu WND -RPPD.05.01.00-20-0899/20-00 pn. „Budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Szumowo”, informujemy Grantobiorców w/w projektu:

Grantobiorca nie może wykorzystać Grantu na sfinansowanie montażu instalacji, w przypadku której uzyskał uprzednio dofinansowanie ze środków publicznych Grantobiorca zobowiązuje się także, że w przyszłości nie będzie występował o uzyskanie takiego dofinansowania do instalacji wykonanej w ramach umowy grantowej.
Oznacza to, że na potrzeby np. rocznego rozliczenia podatkowej ulgi termomodernizacyjnej wykazaną kwotę wydatków poniesionych na termomodernizację trzeba pomniejszyć o uzyskaną przez podatnika dotację.
Przykład:
Grantobiorca zamontował instalację, której całkowity koszt wynosi 30 000,00 zł. Otrzymał dofinansowanie w formie grantu w wysokości 24 000,00 zł. W ramach ulgi termomodernizacyjnej może odliczyć maksymalnie 30 000,00 - 24 000,00 = 6 000,00 zł.